Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik


Resmî Gazete yayım tarihi 4 Ekim 2006 - Sayı :26309

Maliye Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; karşılığı nakit olmayan piyango ile çekilişlerin tertibine izin verilmesi, bunların izlenmesi, denetlenmesi suretiyle katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik karşılığı nakit olmayan piyangoları, tertip edenleri ve katılanları kapsar. Ancak;

a) Kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, spor kulüpleri, okul aile birlikleri, emeklilik ve yardımlaşma sandıkları ve cemaatlerin eğlence, anma, kutlama gibi amaçlarla düzenledikleri toplantılarda, münhasıran toplantıya katılanlar arasında düzenlenen ve toplantı süresi içinde başlatılıp sonuçlandırılan karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişler,

b) Firmaların münhasıran başbayi ve bayileri arasında, mal ve hizmet satışlarını artırmak amacıyla, ciro primi niteliğinde vereceği ikramiye ve hediyelerin tespitine yönelik yapacağı çekilişler,

c) Çekiliş yapılmaksızın önceden belirlenen ve ilan edilen şartları taşıyanların tamamına ikramiye verilmesi şeklindeki düzenlemeler,

ç) Katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmemesi ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmaması kaydıyla bu Yönetmeliğin yarışma olarak tanımladığı düzenlemeler,

d) Yarışma veya bu mahiyetteki düzenlemelere katılacak olanların çekiliş ya da kura yöntemine başvurulmaksızın, önceden ilan edilen şartlara göre seçildiği düzenlemeler ile aday olanların huzurunda sadece bunlar arasından çekiliş veya kura yöntemiyle belirlendiği düzenlemeler,

e) Bir hak, hizmet veya imkândan yararlanacak olanların seçimine veya öncelik sıralarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan ve ikramiye taahhüdü içermeyen düzenlemeler,

f) Bir kişinin kazanabileceği ikramiyenin rayiç bedelinin 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtilen istisna tutarının % 2 sinin altında kaldığı düzenlemeler,

g) Sosyal amaçlı piyangolar

bu Yönetmelik kapsamına girmez.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 ve 41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

b) Çekiliş: Düzenlenen kampanyalar sonucunda, taahhüt edilen ikramiyeleri kazanacak katılımcıların, usul ve esasları İdarece uygun görülecek kura çeşitleriyle belirlenmesini,

c) Düzenleyici: Bir mal veya hizmetin tanıtımı ve/veya satışı ya da yardım amacıyla piyango tertip etmek üzere İdarece kendisine izin verilen gerçek veya tüzel kişileri,

ç) İdare: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünü,

d) İkramiye: Talihlilere verilmesi taahhüt edilen nakit dışında her türlü menkul ya da gayrimenkul mal ve eşya ile hizmet ve hakları,

e) İzin: Piyango düzenlenmesine ve çekiliş yapılmasına imkân sağlayan ve İdareden alınması zorunlu olan izni,

f) Kampanya: Piyangolara katılma hakkı sağlayan bilet, kupon, katılım numarası ve benzerlerinin verilmeye başlandığı tarihten, katılımın sona erdiği tarihe kadar geçen süreyi,

g) Karşılığı nakit olmayan piyango: Doğrudan veya bir mal ya da hizmetin satışı nedeniyle bilet, kupon, katılım numarası veya benzerlerinin satılması veya bedelsiz verilmesi suretiyle katılım hakkının verildiği ve düzenleyici tarafından taahhüt edilen karşılığı nakit olmayan her türlü eşya, hak ve benzeri ikramiyeleri kazanacak olanların, yapılacak çekilişle belirlendiği ve bundan sonra bu Yönetmelikte kısaca piyango olarak anılacak ticari, sosyal, yardım ve benzeri amaçlı düzenlemeleri,

ğ) Katılımcı: Kampanya süresi içerisinde çekilişe katılım hakkını elde eden gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Nakit: İlgili kanunlarına göre çıkartılan ve tedavülde bulunan Türk parasını, nakit gibi işlem gören altın, platin gibi kıymetli madenler ile elmas, yakut, pırlanta, zümrüt ve benzeri kıymetli taşları ve bunlardan mamul veya müteşekkil her türlü eşyayı, nakde çevrilmesi mümkün döviz, hisse senedi, tahvil ve benzerlerini,

ı) Sanal ortam: Bilgisayar, internet, interaktif televizyon, cep telefonu ve benzeri bilişim ortamlarını,

i) Sosyal amaçlı piyango: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplumun sağlık, eğitim, kültürel değerlerinin korunup geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla düzenlenen piyangoları,

j) Talihli: Çekilişlerde ikramiye kazanan katılımcı veya katılımcıları,

k) Ticari amaçlı piyango: Bir mal veya hizmetin tanıtımı, pazar payının artırılması veya satılması amacıyla bilet, kupon, katılım numarası ve benzerlerinin bedelsiz dağıtılması suretiyle düzenlenen piyangoları,

l) Yardım amaçlı piyango: 23/6/1983 tarih ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında bilet, kupon ve benzerlerinin bir bedel karşılığı satılması suretiyle düzenlenen piyangoları,

m) Yarışma: Kazananları, katılanlar arasından bilgi, beceri veya yeteneğe dayalı olarak eleme usulü ile başarı sıralaması esas alınarak veya bir jüri tarafından aynı esaslar dâhilinde yapılan değerlendirmeyle belirlenen ve sonucunda ayni ve/veya nakdi ödül verilen düzenlemeler ile bilmece, bulmaca, eğlence programı ve benzerlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme ve İzinlerin Verilmesi

İdarenin piyangolarla ilgili yetkisi

MADDE 5 - (1) İdare; izin taleplerini değerlendirmeye, düzenlemenin izin kapsamı içinde olup olmadığına karar vermeye, uygun görülenlere izin vermeye, aynı kişi veya kuruluş tarafından veya ürün bazında bir takvim yılı içinde düzenlenebilecek piyangoların sayısı ile katılım şekil ve şartlarını belirlemeye, taahhüt edilen ikramiyelerin tutar, adet ve niteliklerine sınırlama getirmeye, kampanya ve çekiliş tarihlerini değiştirmeye ve ertelemeye, verilmiş olan izinler ile çekilişleri iptal etmeye, günün gelişen şartlarına uygun olarak piyangolarla ilgili olarak benzeri kurallar koymaya, ilgili Kanunlar ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerin piyango faaliyetlerinin durdurulmasını ve bunlarla ilgili her türlü ilan, reklam, bilet, kupon, katılım numarası ve benzerlerinin toplatılmasını mahallin en büyük mülki amirinden talep etmeye, piyangoları izlemeye ve denetlemeye yetkilidir.

Piyango düzenleyebilecekler

MADDE 6 - (1) Ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, cemaatler, emeklilik ve yardımlaşma sandıkları, spor kulüpleri, okul aile birlikleri piyango düzenleyebilirler.

(2) Birinci fıkrada sayılanlardan 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca piyango düzenleyecekler mülki amirlikten gerekli izni almak zorundadırlar.

Başvuru ve izin alma zorunluluğu

MADDE 7 - (1) Piyango düzenlemeye karar veren kişi ve kuruluşların İdareye başvurarak izin almaları zorunludur.

(2) Başvurular İdarece incelenerek;

a) Şartları taşıyanlara piyango düzenleme izni verilir,

b) Bu Yönetmelik kapsamı dışında oldukları tespit edilenler ile uygulanabilirliği mümkün görülmeyen düzenlemeler hakkında ise, başvuru sahiplerine bu durum yazılı olarak bildirilir.

(3) Verilen izinler, piyangoların sadece bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu belirler. Düzenleyicilerin faaliyet alanları ile ilgili diğer mevzuatta yer alan özel hükümlerin uygulanmasında, ortaya çıkacak sorumluluk düzenleyiciye aittir. Konuyla ilgili olarak yetkili kurum ve kuruluşların başvuruları halinde, İdare katılımcıların haklarını da göz önünde bulundurarak, kampanyayla ilgili kararını verir.

(4) Düzenleyiciler tertip edecekleri piyangoların faaliyet alanları ile ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümlere aykırı olmadığını müracaatlarında ayrıca belirtir ve taahhüt ederler.

Yasak fiil ve davranışlar

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki piyangolarla ilgili olarak aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunulması yasaktır:

a) İdareden izin almadan piyango düzenlemek.

b) İdarenin yazılı onayını almadan kampanya veya çekiliş tarihini ertelemek ya da iptal etmek.

c) Taahhütlerini tam ve/veya süresi içerisinde yerine getirmemek.

ç) Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek, kullanmak, hileli, kurallara aykırı, eksik veya kusurlu işlem yapmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Kamuoyunda piyangolara duyulan güveni sarsıcı davranışlarda bulunmak.

e) Kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı, halkı aldatacak veya yanıltacak şekilde reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak.

f) Tüketici haklarını ihlal eden uygulamalarda bulunmak.

g) Onsekiz yaşından küçük olanların düzenlenen piyangoya katılamayacakları, katılmış olsalar dahi kazandıkları ikramiyelerin verilmeyeceği uyarısına piyangoya ilişkin ilan, reklam ve duyurularda açıkça yer vermemek.

ğ) İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükleri üstlenmek.

h) Mücbir sebep halleri hariç, ikramiyelerin karşılığını talihlilere nakden ödemek veya paraya tahvil etmek.

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler

MADDE 9 - (1) Piyango düzenleyeceklerin başvuru dilekçeleri ile birlikte aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri İdareye ibraz etmeleri zorunludur:

a) Piyango düzenleyeceklerin adı soyadı, unvanı, ikametgâhı, işyeri adresi, ticaret sicil ve vergi numarası ile T.C. kimlik numarası.

b) Kampanyanın başlama ve bitiş tarihleri ile hangi il veya ilçeleri kapsayacağı.

c) Çekilişe katılma şekil ve şartları.

ç) Yardım amaçlı piyangolarda; kaç adet bilet bastırılacağı, başlangıç ve bitiş numaraları ile varsa serisi ve seri numaraları, beher biletin satış bedeli, biletlerin bastırılacağı matbaanın adı ve adresi.

d) Dağıtılacak ikramiyelerin adedi, cinsi, rayiç birim ve toplam değeri.

e) Çekilişin; yapılacağı tarih, saat, adres ve ne şekilde yapılacağı ile belirlenecek yedek talihli adedi.

f) Çekiliş sonuçlarının; çekiliş tarihinden itibaren yedi günü geçmemek üzere hangi tarihlerde ve ne şekilde ilan edileceği, gazete ile yapılacak ilanın Türkiye çapında ya da yerel olarak yayımlanan gazetelerden hangisinde yer alacağı.

g) Kampanya başlama tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere asil ve yedek talihliler için ikramiye başvuru ve son teslim süreleri.

ğ) Başvuru dilekçesinin yetkililerce imzalandığını gösterir noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri, yetki verilmiş kişi ve kuruluşlara ait noter onaylı vekâletname ile dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlar için yönetim kurulu kararı.

h) Düzenlenecek piyango için, İdarenin yanı sıra ilgili mevzuat uyarınca diğer kurum veya kuruluşlardan da izin alınması gerekiyor ise buna ilişkin belge.

ı) Gerçek kişi düzenleyiciler için sabıka kaydı belgesi.

i) Çekilişte taahhüt edilen ikramiyelerin cins, marka, model, adet ve rayiç değerini gösterir belgeler ile gayrimenkuller ve özellik arzeden ikramiyelerde yetkili kuruluşlar tarafından tayin edilecek eksperlerin düzenleyeceği nitelik ve bedel raporu.

j) İkramiye olarak taahhüt edilen gayrimenkullerde satış vaadi sözleşmesi veya ilgili tapu şerhine ilişkin belge.

k) İdarece belirlenecek tutarda teminatın sağlandığına ilişkin belge.

l) Piyangonun niteliğine göre İdarece talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

(2) Ayrıca, piyangoya ilişkin ilan ve reklamlar ile bilet ve kuponlar üzerinde; 18 yaşından küçük olanların, düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamayacakları, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyelerin teslim edilmeyeceği, ikramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin talihliler tarafından ödeneceği hususlarına yer verilmesi zorunludur.

Sanal ortam üzerinden piyango düzenlenmesi

MADDE 10 - (1) Sanal ortam üzerinden düzenlenecek piyangolarda da bir mal veya hizmetin tanıtımı, satışı, pazarlanması esas olup, doğrudan gelir elde etmeye yönelik piyango düzenlenemez.

(2) Piyangoya katılımın tamamen veya kısmen sanal ortam üzerinden gerçekleşmesi halinde düzenleyicilerin aşağıdaki şartları ayrıca yerine getirmeleri gerekmektedir:

a) Kampanyanın hangi sanal ortam araçları üzerinden ve hangi kişi ve kuruluşlar aracılığı ile yapılacağının katılımcılara duyurulması.

b) Katılımcıdan katılım sırasında ad-soyad-adres ve katılıma ilişkin şifre veya kod numarası bilgilerinin istenmesi ve bu bilgiler esas alınarak çekilişin gerçekleştirilmesi.

c) Kampanyaya katılımın yapıldığı sanal ortam iletişim hizmetine ait bedelin standart tarife uygulanan bir birim bedelden fazla olmaması ve bu hususların yapılacak reklam ve duyurularda kolayca okunabilecek şekilde yer alması.

ç) Talihlilere kazandıkları ikramiye ile başvuru ve teslim süresine ilişkin tebligatın taahhütlü posta kanalıyla yapılması.

d) Katılıma ilişkin tüm kayıt ve belgelerin birer örneğinin çekilişten önce manyetik ve/veya elektronik ortamda İdareye teslim edilmesi.

e) Günün teknolojik gelişmelerine bağlı olarak İdarece yerine getirilmesi uygun görülen diğer hususlar.

Teminatlar

MADDE 11 - (1) Piyangoya izin verilebilmesi için, çekilişte taahhüt edilen ikramiyelerin toplam rayiç bedelinin % 10 fazlası tutarda teminatın düzenleyici tarafından sağlanması zorunludur.

(2) Kampanyanın başlama tarihinden ikramiyelerin son teslim tarihine kadar olan sürenin 6 ayı geçmesi halinde teminat tutarı, ikramiye toplam rayiç bedelinin %50 fazlasına kadar belirlenebilir.

(3) İdare Bakanlar Kurulunca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarından daha düşük tutarda teminat talep edebileceği gibi hiç teminat talebinde bulunmayabilir.

(4) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıda sayılan değerler İdarece teminat olarak kabul edilir:

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen konvertibl döviz.

c) Türkiyede faaliyet gösteren bankalardan alınacak, İdare lehine, konusu da belirtilerek düzenlenmiş gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz, kesin teminat mektubu. Bankalar tarafından düzenlenecek piyangolarda ise kendi bünyesi dışındaki bir bankadan teminat mektubu alınır.

ç) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

d) Gayrimenkul rehinleri.

(5) Yardım amaçlı piyangolarda, yukarıda yer alan teminatlar, düzenleyici kuruluşlar adına üçüncü kişiler tarafından da verilebilir. İdare bunu kabul edip etmemekte yetkilidir.

(6) Düzenleyicilerden alınan teminatların sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybetmesi veya taahhüt edilen ikramiyelerin değerinin aşırı miktarda artması durumunda, İdare teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesini isteyebilir.

(7) Alınmış olan teminatlar, İdarenin kabul etmesi halinde teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(8) Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Başvuruların incelenmesi ve izin

MADDE 12 - (1) Piyango düzenlemek için izin talebinde bulunacakların, İdarece istenen bütün belge ve bilgilerle birlikte kampanyanın başlama tarihinden en geç onbeş gün önce İdareye başvurmaları esastır.

(2) İdarece, başvurular gerekli tüm belge ve bilgilerin tamamlanmasından sonra düzenleyicilerin yeterlikleri, taahhütlerini gerçekleştirebilme kabiliyetleri, daha önce düzenlemiş oldukları piyangoların sonuçları ve gerekli görülecek diğer hususlar yönünden incelenerek sonucu en geç beş iş günü içerisinde, piyango düzenleme talebinde bulunanlara yazılı olarak veya internet ortamında bildirilir.

(3) İdare başvuruları internet ortamında kabul edebilir.

İzin verilmeyecek haller

MADDE 13 - (1) Piyango düzenlemek için izin talebinde bulunanların başvurularının incelenmesi sonucunda;

a) Bu Yönetmelik gereğince istenilen bilgi ve belgeleri tam ve süresi içerisinde vermeyenlere, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı veya sahte belge ve bilgi verenlere, gerekli taahhütlerde bulunmayanlara,

b) Piyangoyu düzenleyen gerçek kişilerden, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hüküm giymiş olanlara,

c) Yardım amacıyla düzenlenen piyangolardan, öngörülen hâsılatın yüzde onundan daha az tutarda ikramiye taahhüdünde bulunulan düzenlemelere,

ç) Bir mal ya da hizmetin satışını artırmak amacıyla düzenlenmekle birlikte, bu mal veya hizmeti kullananların tamamının çekilişe katılmasını sınırlayan düzenlemelere,

d) Bir çekilişe dayanmayan, özel bilet veya benzerlerinin varsa üzeri kapalı kısımlarının kazınması ya da önceden belirlenmiş ikramiyeyi belirten sayı, simge ve benzerlerinin bulunması şeklindeki düzenlemelerden taahhüt edilen ikramiye birim değeri 2 inci maddenin (f) bendinde belirtilen limitin üzerinde olan düzenlemelere,

e) Yardım amaçlı piyangolar hariç olmak üzere, bir mal veya hizmetin tanıtımı, pazarlanması, satışına yönelik olmaksızın doğrudan sadece gelir elde etmeyi amaçlayan düzenlemelere,

f) Kampanya süresi altı ayı geçen düzenlemeler ile kampanyanın başlama tarihi ile ikramiyelerin son teslim tarihi arasındaki süre bir yılı geçen düzenlemelere,

g) Bir kampanya için İdarece uygun görülen adetten daha fazla adette ikramiye taahhüdü içeren düzenlemelere,

ğ) Talihlileri veya kazanacak numaraları bu Yönetmelikte belirtilen çekiliş tanımı dışında bir yöntemle belirlenen düzenlemelere,

h) Bir kişiye aynı tür ikramiyeden birden fazla verilmesini taahhüt eden düzenlemelere,

ı) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi arasındaki ticari işbirliğine dayalı düzenlemeler hariç olmak üzere; katılım şartının, düzenleyicinin kendisi dışında bir başka gerçek veya tüzel kişi tarafından sunulan mal veya hizmetin satış ve/veya tanıtımı şartına bağlı olduğu düzenlemelere,

i) Düzenleyicinin kampanya işlemlerini düzenleme/yürütme yetkisini devrettiği kişi ve kuruluşların, bu yetki kapsamında kendi adlarına yaptığı başvurulara,

j) Yeterli güvenilirliğin ve inandırıcılığının sağlanamadığı düzenlemelere,

İdarece izin verilmez.

(2) Haklarında bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen idari yaptırım uygulananlara da, bu süre boyunca piyango düzenleme izni verilmez.

İzinlerin geçerliliği

MADDE 14 - (1) İdarece verilecek izin, sadece izin belgesinde belirtilen kampanya ve piyango için geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İzin Sonrası İşlemler ve Çekilişlerin Yapılması

İlan ve reklamlarda bulunması gereken hususlar

MADDE 15 - (1) İdareden gerekli izin alınmadıkça piyangolara ilişkin tanıtımda bulunulamaz, ilan ve reklâm yapılamaz ve kampanya başlatılamaz.

(2) Piyangolara ait her türlü tanıtım, ilan ve reklâmlarda;

a) "Bu piyango Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün .../..../........ tarih ve ......-...... sayılı izni uyarınca düzenlenmektedir.",

b) "18 yaşından küçük olanlar düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez.",

c) "İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan vergiler dışındaki vergi ve diğer kanuni yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.",

ibareleri ile İdarece istenecek diğer her türlü bilginin de bulunması zorunludur.

(3) Piyango ile ilgili tanıtım, ilan ve reklâmın yazılı basın aracılığı ile yapılması durumunda İdare, verilen izin belgesinin de bu duyurular içinde aynen yayınlanmasını talep edebilir.

Bilet veya kuponlar üzerinde bulunması gereken hususlar

MADDE 16 - (1) Ticari amaçla düzenlenecek piyangolara ait bilet, kupon ve benzerleri üzerinde 15 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanların yanısıra aşağıda belirtilen hususların da bulunması zorunludur:

a) Kampanyanın başlama ve bitiş tarihi.

b) Piyangoya katılma koşulları.

c) Taahhüt edilen ikramiyelerin adet, cins, marka, tip ve modeli.

ç) Numarası ve varsa serisi.

d) Çekiliş tarihi, saati ve adresi.

e) İkramiye kazananların hangi tarihte ve ne şekilde ilan edileceği.

f) İkramiye son başvuru ve teslim süreleri.

g) Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan piyangoya itiraz süresi.

ğ) Yetkililerin imzaları ile işletme kaşesi.

h) İzin belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, İdarece belirtilen diğer hususlar.

(2) Yardım amacıyla düzenlenecek piyangolara ait biletler üzerinde birinci fıkrada sayılan hususların yanı sıra, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan Yönetmelikte yer alan hususların da bulunması zorunludur.

Satılamayan biletler

MADDE 17 - (1) Yardım amacıyla düzenlenen piyangolarda, çekilişten önce; noter ve piyango düzenleyenlerin yetkilileri ile varsa İdare temsilcisi tarafından, bastırılan, satılan ve satılamayan biletlerin adet ve numaraları en az üç örnek tutanakla tespit edilir. Noter onaylı bu tutanağın bir nüshasının çekilişten önce faks ve benzeri iletişim araçlarıyla İdareye ulaştırılması, daha sonra tutanak aslının İdareye gönderilmesi zorunludur.

Çekilişlerin yapılması

MADDE 18 - (1) Çekilişlerin, İdarece uygun görülen ve izin yazısında belirtilen adres, tarih ve saatte başlatılması zorunludur.

(2) Çekilişlerin, İdarece belirlenen veya düzenleyici tarafından belirlenmekle birlikte İdarece de uygun görülen kamuya açık mekânlarda ve isteyen herkesin rahatlıkla izleyebileceği şekilde gerçekleştirilmesi esastır.

(3) Ticari amaçla düzenlenen piyangolarda, asıl talihli sayısını geçmemek üzere yedek talihli belirlenmesi esastır. Ancak, özellik arzeden çekilişlerde düzenleyicinin talebi ve İdarenin uygun görmesi üzerine daha fazla sayıda yedek talihli belirlenebilir.

(4) Çekilişlerin, piyangoyu düzenleyenlerin yetkililerinden oluşan bir heyet tarafından noter huzurunda ve İdarenin izin yazısında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Gerekli görülen hallerde, İdare temsilcisi de çekilişe görevli olarak katılır.

(5) Çekilişlerin adil ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesinden, kazanan numaralar ile biliniyorsa talihlilerin adı, soyadı, ikametgâh adresi ve benzeri bilgilerin çekiliş tutanağına tam ve doğru olarak kaydedilmesinden çekiliş heyeti sorumludur.

(6) Çekiliş sonucunda ikramiye kazanan numaralar ve/veya talihliler en az üç örnek tutanakla belirlenerek, çekiliş heyeti tarafından imzalanıp, noter tarafından onaylanır. Tutanağın bir nüshası çekiliş tarihini müteakip İdareye gönderilir.

(7) Çekilişin herhangi bir nedenle düzenleyicisi tarafından yapılmaması halinde, katılıma ilişkin materyaller üzerinden çekiliş İdare tarafından gerçekleştirilebilir. Böyle bir durumda, çekilişe ilişkin İdarece yapılacak her türlü masraf düzenleyicinin teminatından karşılanır.

Kampanya süresi veya çekiliş tarihinin ertelenmesi

MADDE 19 - (1) Mücbir sebepler veya İdarece kabul edilebilir haklı sebeplerin mevcut olması ve belgelendirilmesi koşuluyla, kampanyaların başlama, bitiş ve çekiliş tarihleri ayrı ayrı ya da birlikte, yardım amacıyla düzenlenen piyangolarda 2860 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca mülki idare amirliği tarafından verilen yardım toplama süresini de geçmemek üzere, İdarece uygun görülecek süreler kadar ertelenebilir.

(2) Erteleme kararı, kampanya duyuruları hangi araçlarla ilan edildi ise aynı araçlarla katılımcılarına ilanen duyurulur. Gerek duyulması halinde, çekiliş sonuçlarının ilan edileceğinin taahhüt edildiği tarihteki iletişim araçlarında da ayrıca erteleme kararı duyurulur.

Yarım Kalan Kampanyalar

MADDE 20 - (1) Kampanyanın; düzenleyicinin ölümü, iflas etmesi gibi herhangi bir nedenle yarım kalması halinde İdare, yapacağı incelemeler sonucunda kampanyanın re'sen tamamlanmasına, çekilişin gerçekleştirilmesine veya iptaline karar verebilir. İdarece yapılacak her türlü masraf düzenleyicinin teminatından karşılanır.

İkramiyelerin idare çekilişlerine göre belirlenmesi

MADDE 21 - (1) Yardım amaçlı piyangolarda, ikramiye kazanacak bilet numaraları, İdarenin piyango çekilişlerinde ikramiye isabet eden numaralar esas alınmak suretiyle belirlenebilir ve bu husus, düzenlenen piyangoya ilişkin biletler üzerinde belirtilir.

(2) Ticari amaçlı piyangolarda İdare çekilişlerine bağlı olarak çekiliş düzenlenemez.

İdare temsilcisinin görev ve yetkileri

MADDE 22 - (1) İdare temsilcisi; çekilişi izlemek ve İdarece verilen izin yazısında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, aksine hareket edildiğini tesbit etmesi halinde ilgilileri uyarmak ve çekilişi yeniletmek, kurallara aykırılığın sürdürülmesi durumunda çekilişi iptal etmekle görevli ve yetkilidir.

(2) İdare temsilcisi, düzenleyicisi tarafından, çekilişin yapılmaması veya yenilenme mesi ya da kurallara aykırılığın sürdürülmesi nedeniyle çekilişi iptal etmesi halinde, bu konuda düzenlediği ve hazır bulunanlara imzalattırdığı tutanak ile bu hususları belirten gerekçeli bir rapor hazırlar ve en kısa sürede İdareye gönderir.

(3) Piyango düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri gerek noter gerek hazırda bulunan diğer yetkili ve görevli kişiler, İdare temsilcisinin görevini sürdürmesi esnasında, talep edeceği her türlü yardımı göstermek ve tam bir işbirliği içerisinde hareket etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Çekiliş sonuçlarının duyurulması

MADDE 23 - (1) Çekiliş sonuçları, piyango düzenleyenler tarafından önceden İdare ile katılımcılara bildirilmiş olan şekilde ilan edilir.

(2) Çekiliş sonuçlarının piyangonun bir il veya ilçe sınırları içinde düzenlenmesi halinde, o il veya ilçede yayımlanan bir yerel gazetede, birden fazla ili kapsayacak şekilde düzenlenmesi halinde ise, Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden en az birinde ilan edilmesi ve bunların herkes tarafından kolayca görülüp okunabilecek nitelikte olması zorunludur.

(3) Çekiliş sonuçları, düzenleyici veya İdare tarafından sanal ortam üzerinden de duyurulabilir.

(4) Bu duyurularda, ikramiye kazanan numara ve/veya talihlinin ad soyad bilgilerinin yanı sıra, ikramiyeyi alabilmek için son başvuru tarihleri, başvuru adresi, telefon veya faks numarası ile ikramiye teslimi için gerekli belge ve bilgilere de yer verilir.

(5) Çekilişte talihlilerin ad soyad ve adres bilgilerinin de tespit edilmiş olması halinde, dördüncü fıkrada belirtilen bilgi ve belgelerin düzenleyici tarafından talihlilerin adreslerine taahhütlü posta yoluyla ayrıca bildirilmesi zorunludur.

İkramiyelerin teslimi

MADDE 24 - (1) Çekiliş sonucunun ilan ve tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde asil talihliler, takip eden onbeş gün içerisinde de yedek talihliler ikramiyelerini teslim almak üzere başvurmak zorundadırlar.

(2) Talihlilere ikramiyeleri, süresi içerisinde başvurmaları ve talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde teslim edilir.

(3) İkramiyelerin, kampanya başlangıç tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere daha önce bildirilen tarihte teslim edilmesi zorunludur.

(4) Her yıl İdarece belirlenecek tutar ve üzerindeki ikramiyeler noter onaylı ibranameler ile altındaki ikramiyeler ise tutanakla teslim edilir.

(5) Tescile tabi ikramiyelerde tescilin talihli adına yapılması zorunludur.

(6) Talihli veya talihlilerin süresi içerisinde ve gerekli belgelerle birlikte piyango düzenleyene başvurmasına karşın, mücbir sebep hariç, herhangi bir sebeple talihlilere teslim edilmeyen ikramiyeler, İdare tarafından teminatlarından mahsup edilmek ve alınan teminat tutarını geçmemek koşuluyla aynen veya eşdeğer olarak teslim edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değişik Hükümler

Mülki amirlere, üst kurullara ve diğer kurumlara ihbar yükümlülüğü

MADDE 25 - (1) İdarenin talebi üzerine, mahallin en büyük mülki amirleri; bu Yönetmelik kapsamındaki piyango ve çekilişleri İdareden izin almadan tertip edenlerle bu amaçla her ne ad altında olursa olsun bilet, kupon, katılım numarası ve benzerlerini satanlar veya bedelsiz verenlerin faaliyetleri ile bu faaliyetlere ait ilan ve reklâmları derhal durdurarak bu faaliyetlere ait bilet, kupon ve benzerlerini toplatırlar. İlgililer hakkında İdarece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(2) Birinci fıkrada sayılan ihlaller;

a) Radyo ve televizyon yayın kuruluşları tarafından veya bunlar aracılığıyla yapılması halinde, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna,

b) Sanal ortam üzerinden yapılması halinde, Telekomünikasyon Üst Kuruluna,

c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Rekabetin ve Tüketici Haklarının Korunması Genel Müdürlüğüne,

gereği yapılmak üzere İdare tarafından bildirilir.

Kamuoyuna duyurma

MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki piyango ve çekilişleri İdareden izin almadan tertip edenlerle gerekli izni almakla birlikte, piyangoları belirlenen kurallara uygun gerçekleştirmeyenler, çekilişleri yapmayanlar, çekiliş sonuçlarını ilan etmeyenler veya taahhütlerini yerine getirmeyenler ile çeşitli nedenlerle izni iptal edilenler, masrafları kendilerinden alınmak ya da teminatlarından karşılanmak üzere İdarece, basın ve yayın organları kanalıyla kamuoyuna duyurulabilir. İlgililer hakkında İdarece Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kurallara aykırı davrananlara uygulanacak idari yaptırımlar

MADDE 27 - (1) Mücbir sebep hali ile İdarece kabul edilebilir haklı sebepler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik hükümleri ile bu hükümler çerçevesinde İdarece yayımlanacak tebliğlere veya izin yazısında belirtilen kurallara uymayanlar ile bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunan düzenleyicilere iki yıl süre ile piyango düzenleme izni verilmez. Tekerrürü halinde ise bu süre iki katı olarak uygulanır.

Mücbir sebep

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; doğal afetler, grev, salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı ile Bakanlar Kurulu veya İdarece belirlenecek benzeri diğer haller mücbir sebep olarak kabul edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; düzenleyicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, engeli kaldırmaya gücünün yetmemiş olması, yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyecek nitelikte olması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen en geç yedi gün içinde İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili mercilerden alınacak belgeler ile kanıtlanması şartı aranır.

(3) Piyango süresince mücbir veya kabul edilebilir haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde İdare; kampanya, çekiliş ve ikramiyeler ile ilgili konularda mevcut durumu değerlendirerek res'en tasarrufta bulunur.

Piyango belgelerinin saklanma süresi

MADDE 29 - (1) Diğer mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, düzenleyicileri tarafından piyangolara ait bilet, kupon, katılım numaraları, çekiliş heyetince düzenlenen tutanaklar ile diğer belgeler ikramiyelerin son teslim tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklanır.

(2) Ancak, düzenlenen piyangolar ile ilgili olarak bir uyuşmazlığın yargıya intikal etmesi halinde, belgeler dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.

İtiraz veya şikâyetler

MADDE 30 - (1) Diğer mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydıyla düzenlenen piyangolar için, ikramiyelerin son teslim tarihini takip eden onbeş gün içerisinde İdareye itiraz veya şikâyette bulunulabilir. Bu sürenin bitiminden sonra yapılacak itiraz veya şikâyetler hakkında ise İdarece herhangi bir işlem yapılmaz.

Piyangoların denetimi

MADDE 31 - (1) İdare gerek görmesi halinde, piyangolar ile ilgili her türlü işlem ve belgeleri denetleyebilir.

(2) İdarece denetimle görevlendirilen personel; piyangolara ait her türlü işlemle ilgili bilgileri istemeye, defter, belge, hesap ve kayıtları talep etmeye, gerektiğinde bunlara el koymaya ve bu hususlarda araştırma ve inceleme yapmaya yetkilidir.

(3) Diğer mevzuatın denetimle ilgili hükümleri saklıdır.

Piyango düzenleyenlerin yükümlülükleri

MADDE 32 - (1) Piyango düzenleyenler, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar ile İdarenin piyangolarla ilgili olarak belirleyeceği kurallara uymak, İdarenin veya görevlendireceği personelin sözlü veya yazılı talepleri üzerine piyangolar ile ilgili her türlü işlemler hakkında gerekli bilgileri vermek, bunlara ait defter, belge, hesap ve kayıtları ibraz etmek, her türlü yardım ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdürler.

Teminatın iadesi

MADDE 33 - (1) Alınmış olan teminatlar; taahhüt edilen ikramiyelerin teslim edildiğini gösteren ve izin yazısında istenilmiş olan belgelerin İdareye teslim edilmesi, taahhütlerin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde, tertip edilen piyangoya ve çekilişe herhangi bir itiraz veya şikâyetin yapılmamış olması koşuluyla, itiraz süresinin bitiminden sonra düzenleyicilerine iade edilir. Posta yoluyla yapılan itirazların onbeş günlük süre içerisinde İdareye ulaşmış olması şarttır.

(2) Bedeli önceden peşin olarak ödenen ve konusu hizmet ve haklar olan ticari amaçlı piyangolar hariç, diğer ticari amaçlı piyangolarda;

a) Düzenleyicilerin piyangoya ilişkin yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmelerine rağmen, asil ve yedek talihlilerce ikramiyelerin tamamının veya bir kısmının ikramiye son teslim tarihine kadar alınmaması veya teslim imkanının bulunmaması,

b) Düzenleyicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle asil ve yedek talihlilere ikramiyelerin teslim edilmemiş olması veya teslim edilme imkânının ortadan kalkması,

gibi hallerde alınmamış veya teslim edilmemiş ikramiyelerin ayni olarak veya rayiç bedellerinin nakdi olarak, Türkiye Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bağışlanması ve bunun belgelendirilmesi koşuluyla teminatı iade edilebilir. Ancak gerekli görüldüğü takdirde 27 nci madde hükümleri de ayrıca uygulanır.

(3) İkinci fıkra uygulamasına geçilmesinden önce talihlilere duyurulmak üzere çekiliş sonuçlarının, düzenleyiciler tarafından veya masrafları teminatlarından karşılanmak kaydıyla İdare tarafından Türkiye genelinde yayım yapan en az iki gazetede bir kez daha ilanen tebliğ edilmesine karar verilebilir.

(4) Yardım ve sosyal amaçlı piyangolarda;

a) Düzenleyicinin piyangoya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına rağmen ikramiyelerin tamamının veya bir kısmının talihlilerce teslim alınmamış olması halinde belirtilen süreler içinde teminatları kendilerine iade edilir.

b) Düzenleyicinin kusurundan kaynaklanan nedenlerle ikramiyelerin kısmen veya tamamen teslim edilememiş olması halinde ise teminatları iade edilir ancak bu Yönetmeliğin 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

c) Piyangonun İdare ya da mücbir sebepler nedeniyle düzenleyicisi tarafından iptal edilmesi durumunda; teminatın iade edilebilmesi için, düzenleyicilerin iptal tarihinden itibaren iki ay içerisinde satılmış olan bilet veya benzerlerinin bedellerini katılımcılara iade ettiklerini belgelendirmeleri veya başvuran katılımcılara bilet bedellerini ödeyeceklerine ilişkin noter onaylı bir taahhütnameyi İdareye vermeleri zorunludur.

(5) Düzenlenen piyangoya süresi içerisinde itiraz edilmesi ya da İdareye şikayette bulunulması halinde teminatın tamamı, kısmi itiraz ya da şikayet durumunda ise yalnızca itiraz veya şikayet konusuna tekabül eden bölümü, itiraz veya ihtilafın sonuçlanmasına kadar, bu ihtilafın yargıya intikal etmiş olması halinde ise yargı mercilerinin verecekleri nihai karara kadar tutulur.

(6) Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde teminatın çözülememesi halinde, on yıl süreyle teminat iadesi yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kaldırılan hükümler

MADDE 34 - (1) 19/9/1988 tarihli ve 19934 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekiliş1er Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Devam etmekte olan piyangolar

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce İdarece izin verilmiş ve halen devam etmekte olan piyangolar hakkında eski Yönetmelik hükümleri ile izin yazılarında belirtilmiş olan kurallar doğrultusunda işlem yapılır.

Devam etmekte olan piyangolara ilişkin teminatlar

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce İdarece izin verilen piyangolara ait teminatlar hakkında bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 35 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.