Ticari Amaçlı Piyangolar İçin Açıklamalar

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER

1-Teminat

Verilecek ikramiyelerin KDV+ÖTV dahil toplam rayiç değerlerinin % 10 fazlası tutarına tekabül eden ve “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü - Ankara” adına düzenlenecek “Gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, kati ve süresiz” banka teminat mektubu teyit edici üst yazı ile birlikte (Kampanya başlangıcı ile ikramiyelerin son teslim tarihi arası altı ayı geçen düzenlemelerde % 50 daha fazla tutarda teminat verilecektir. Bankalar tarafından düzenlenecek piyangolarda kendi bünyesi dışındaki bir bankadan teminat mektubu alınmalıdır.)

*Teminat mektubu tutarının para birimi, proforma faturalardaki para birimi ile aynı olmalıdır.

 

2-İzin Bedeli

9 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 41’inci maddesine ikinci fıkrasından sonra eklenen 39’uncu maddesi hükmü gereğince;

 

a)Karşılığı nakit olmayan piyango düzenlemek için izin alınması amacıyla müracaatta bulunan gerçek ve tüzel kişilerden 2.000,00-TL+KDV başvuru bedeli,

 

(2023 yılı itibariyle 4.458,00-TL+KDV)

*Başvuru bedeli, İdaremizin Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.- Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR26 0001 5001 5800 7295 4624 00 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

 

b)Yapılan inceleme sonucunda izin verilmesi kararlaştırılan piyangolarda taahhüt edilen ikramiye, ödül veya benzeri menfaatlerin toplam rayiç bedelinin %15’i oranında ayrıca izin bedeli +KDV,

 

c)Yurt dışından ithal edilen veya başka gerçek ve tüzel kişiler tarafından üretilen, temin edilen ya da ticaretine konu edilen mal ve hizmetlerin ikramiye olarak konulması veya her iki şekilde temin edilen ikramiyelerin aynı kampanyada verilmesi durumunda ise düzenleyicilerden “b”bendinde belirtilen izin bedelinin 2 katı oranında artırılarak dağıtmayı taahhüt ettikleri ikramiye rayiç bedelinin %30’u oranında izin bedeli+KDV,

 

*İzin bedeli, İdaremizin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki TR70 0001 0017 4537 7118 7350 02 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

 

*Kamu kurum ve kuruluşları ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından düzenlenecek piyangolardan ise başvuru veya izin bedeli alınmayacaktır.

 

*Uygulamaya; Kanunun yayım tarihi olan 9 Kasım 2022 tarihi itibariyle yapılan başvurulardan başlanacak olup; “başvuru bedeli” açıklamalı dekont bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

*Dağıtılması taahhüt edilen ikramiye rayiç bedelinin döviz cinsinden olması durumunda işlem günündeki T.C. Merkez Bankası Döviz alış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacaktır.

 

 

3-Piyangoyu düzenleyen kişi ya da kuruluşa ait “Noter Onaylı İmza Sirküleri”

Yardım amaçlı piyangolarda, tüm bilgileri içeren “Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı “

 

4-Piyangonun gerçek kişilerce düzenlenmesi halinde ilgililere ait “Sabıka Kaydı” belgesi

 

5-Piyango ve çekilişe ikramiye olarak konulan;

-Eşya ve taşıtlara ilişkin; ürünün markasını, modelini, güncel satış değerini ve ÖTV ve KDV tutarını belirten indirimsiz fatura veya proforma fatura

-Seyahat veya hizmete ilişkin fiyat teklifi veya sözleşme

(Seyahatin veya hizmetin içeriği, süresi, kullanım yeri ve tarihleri, gidiş-dönüş yol ücreti, tam-yarım pansiyon konaklama gibi hususlar ile KDV tutarı açıkça belirtilmiş olmalıdır.)

-Gayrimenkullere ilişkin tapu senedi veya satış vaadi sözleşmesi, güncel değeri belirleyecek ekspertiz raporu (ilgili Oda veya Kurumun tayin edeceği eksperler tarafından düzenlenmiş olmalıdır)

-İkramiyelere ilişkin belgelerin imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir.

 

 

6-Çekiliş sonuçlarının yerel gazetede ilan edilmesi halinde ilgili gazeteden alınan yazı

Gazetenin günlük, haftalık (hangi günler olduğu belirtilerek) vs. yayınlandığına ilişkin

 

7-Diğer ilgili mevzuat gereğince izin alınması zorunlu olan diğer kurumlardan alınacak izin belgesi

 

8-Gerekli olması halinde İdarece istenecek diğer belgeler

 

KARŞILIĞI (İKRAMİYESİ) NAKİT OLMAYAN PİYANGOLAR VE ÇEKİLİŞLERLE İLGİLİ OLARAK YUKARIDA BELİRTİLEN BİLGİ VE BELGELERİN, BİR DİLEKÇEYE EKLİ OLARAK HAZIRLANARAK, KAMPANYA BAŞLAMA TARİHİNDEN 15 GÜN ÖNCE İDAREMİZE FAX YOLUYLA İLETİLMESİ ESASTIR. FAX ÇEKİLDİKTEN BİR SAAT SONRA TELEFONLA ARANARAK, TAMAM TEYİDİ ALINMASI ÜZERİNE EVRAK ASILLARININ İMZALI VE GÜNCEL TARİHLİ BİR ŞEKİLDE İDAREYE ULAŞTIRILMASI, İDAREDEN İZİN ALINMADAN ÖNCE KAMPANYA İLE İLGİLİ DUYURU YAPILMAMASI, KUPON-BİLET BASIMINA BAŞLANILMAMASI, TAAHHÜT EDİLEN VE İDAREDEN ALINAN İZİN YAZISINDA BELİRTİLEN KOŞULLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

BİLGİ ALINACAK ADRES, TELEFON, FAKS

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı

Gençlik Cad. Şehit Erdönmez Sk. No:11 Anıttepe/ANKARA

TEL NO.:

Direk: 418 34 27

Santral: 417 91 00 /1301-1609-1310-1401-1208-1101-1602

FAX NO:417 76 97-418 61 48

 

 

 

 

 

Sayfa 2